نام بانکشماره حسابشماره کارتشماره شبانام صاحب حساب
ملی ایران02163957490086037-9913-5093-1923IR470170000000216395749008امیر دباغی
دی02047474650015029-3810-2948-4888IR230660000000204747465001امیر دباغی
صادرات ایران01118820580006037-6974-7321-4044IR130190000000111882058000امیر دباغی
ملت48239854316104-3378-8586-9337IR870120020000004823985431امیر دباغی
پارسیان83100004181004_________________IR830540105183100004181004امیر دباغی
پاسارگاد3248000100449701_________________IR920570032480010044970001امیر دباغی