نام بانکشماره حسابشماره کارتشماره شبانام صاحب حساب
ملی02163957490081923 5093 9913 6037 IR470170000000216395749008امیر دباغی
ملت48239854319337 8586 3378 6104IR870120020000004823985431امیر دباغی
پارسیان83141814_________________IR830540105183100004181004امیر دباغی
پارسارگاد3248000100449701_________________IR920570032480010044970001امیر دباغی