نام بانکنام صاحب حسابشماره حسابشماره کارتشماره شبا

صادرات ایران

امیر دباغی

0111882058000

6037-6974-7321-4044

IR130190000000111882058000

بانک پارسیان

امیر دباغی

02000186370006

6221-0612-1884-7277

IR920540105102000186370006