نام بانکشماره حسابشماره کارتشماره شبانام صاحب حساب
ملی ایران
0216395749008

6037-9913-5093-1923

IR470170000000216395749008

امیر دباغی
صادرات ایران
0111882058000

6037-6974-7321-4044

IR130190000000111882058000

امیر دباغی
ملت
4823985431

6104-3378-8586-9337

IR870120020000004823985431

امیر دباغی
پارسیان
83100004181004

_________________

IR830540105183100004181004

امیر دباغی
پاسارگاد
3248000100449701

_________________

IR920570032480010044970001

امیر دباغی