نام بانکشماره حسابشماره کارتشماره شبانام صاحب حساب
صادرات ایران01118820580006037-6974-7321-4044IR130190000000111882058000امیر دباغی
پارسیان020001863700066221-0612-1884-7277IR920540105102000186370006امیر دباغی