نام بانکشماره حسابشماره کارتشماره شبانام صاحب حساب
ملی ایران
0216395749008

6037-9913-5093-1923

IR470170000000216395 749008

امیر دباغی
دی
0204747465001

5029-3810-2948-4888

IR230660000000204747465001

امیر دباغی
صادرات ایران
0111882058000

6037-6974-7321-4044

IR130190000000111882 058000

امیر دباغی
ملت
4823985431

6104-3378-8586-9337

IR870120020000004823 985431

امیر دباغی
پارسیان
83141814

_________________

IR83054010518310 0004181004

امیر دباغی
پاسارگاد
3248000100449701

_________________

IR920570032480010044 970001

امیر دباغی