نام بانکشماره حسابشماره کارتشماره شبانام صاحب حساب
ملی ایران02163957490086037-9913-5093-1923IR470170000000216395749008امیر دباغی
صادرات ایران01118820580006037-6974-7321-4044IR130190000000111882058000امیر دباغی
ملت48239854316104-3378-8586-9337IR870120020000004823985431امیر دباغی
پارسیان020001863700066221-0612-1884-7277IR920540105102000186370006امیر دباغی